Kompendium wiedzy o świadczeniach NFZ

ABC Opieki Zdrowotnej

Pobierz jako PDF [414 KB]


Spis treści:

I. INFORMACJE OGÓLNE .................................................................................................. 4
1. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ .................................... 4
2. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE .............................................................. 6
3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ..... 11
4. PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PO WYGAŚNIĘCIU OBOWIĄZKU

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO .................................................................................. 13
5. ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA, A PRZYNALEŻNOŚĆ DO ODDZIAŁU NFZ ......... 14
II. ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ ...................................................................... 14
1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ) ...........................................................
Opieka lekarska ...............................................................................................................
Świadczenia pielęgniarki POZ..........................................................................................
Pielęgniarska opieka domowa w POZ .............................................................................
Opieka położnej POZ .......................................................................................................
Opieka pielęgniarki szkolnej .............................................................................................
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA w POZ ..................................................
TRANSPORT SANITARNY W POZ ...................................................................................
2. AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE ............................................. 23
3. STOMATOLOGIA ......................................................................................................... 25
4. LECZENIE SZPITALNE .................................................................................................. 28
5. REHABILITACJA LECZNICZA ....................................................................................... 29
6. LECZENIE UZDROWISKOWE ........................................................................................ 40
7. PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE ........................................................... 43
Programy profilaktyczne realizowane przez lekarza i pielęgniarkę w Podstawowej
Opiece Zdrowotnej .......................................................................................................... 43
Programy profilaktyczne realizowane przez innych świadczeniodawców ................... 44
8. OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE...................................................... 46
9. PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE ............................................. 51
10. POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY ......................................................... 54
III. INFORMACJE DODATKOWE ...................................................................................... 56
1. NAGŁE ZACHOROWANIA............................................................................................. 56
2. KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH ........................................................................................... 56
3. LEKI I ICH REFUNDACJA ............................................................................................... 57
4. DOKUMENTACJA MEDYCZNA ...................................................................................... 60
5. ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ .................................................................................. 63
6. SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW ............................................................................... 64
7. KARTA PRAW PACJENTA ............................................................................................. 65
IV. WAŻNE TELEFONY/ ADRESY ..................................................................................... 77

 

 

 

 

 

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Pobierz jako PDF [644 KB]
 

Spis treśći:

Informacje podstawowe .........................................................................................5
Świadczenia opieki zdrowotnej ...................................................................................6
Prawo do świadczeń ...................................................................................................9
Przynależność do oddziału NFZ ..................................................................................11
Potwierdzenie prawa do świadczeń ..........................................................................12
Świadczeniodawca i jego obowiązki ..........................................................................17
Rejestracja ...................................................................................................................19
Skierowanie .................................................................................................................21
Listy oczekujących ......................................................................................................24
Dokumentacja medyczna .............................................................................................28
Prawa pacjenta ............................................................................................................32
Wybrane informacje o świadczeniach ..................................................................39
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) ........................................................................39
Profi laktyczne programy zdrowotne ............................................................................49
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ...........................................................................52
Leczenie szpitalne .........................................................................................................56
Transport sanitarny ........................................................................................................57
Opieka stomatologiczna ..................................................................................................61
Leczenie uzdrowiskowe ................................................................................................64
Rehabilitacja lecznicza ....................................................................................................68
Opieka długoterminowa ...................................................................................................73
Opieka paliatywna i hospicyjna .......................................................................................77
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień .................................................................79
Stany nagłe. Zagrożenie życia ........................................................................................82
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ................................................................85
Leki refundowane ............................................................................................................89
Informacje dodatkowe ................................................................................................95
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ...................................................................95
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego – EKUZ ...................................................99
Załączniki ......................................................................................................................103
Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej
i nieobrazowej w POZ ....................................................................................................103
Wykazy materiałów stomatologicznych .........................................................................106
Wzór recepty lekarskiej ..................................................................................................107
Identyfikatory oddziałów NFZ .........................................................................................108
Adresy i telefony informacyjne oddziałów NFZ .............................................................109
Rzecznik praw pacjenta .................................................................................................114
Wykaz komórek organizacyjnych, dla których prowadzone są listy oczekujących.......115
Tablice informacyjne .......................................................................................................116